Spring naar de content

ZorgBrug vindt het belangrijk dat deelnemers aan scholingen en trainingen tevreden zijn over de inhoud, lesmethode en/of trainer/docent zoals omschreven in de informatie over de betreffende scholing of training. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen. ZorgBrug stelt het op prijs wanneer u uw klacht uit, omdat klachten kunnen bijdragen aan een verbetering van de inhoud, lesmethode, trainer/docent. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing naar tevredenheid te vinden.

Bij wie kunt u met uw klacht terecht?
Wij adviseren u uw klacht in eerste instantie te bespreken met de degene op wie uw klacht betrekking heeft. Het kan zijn dat uw klacht met de betrokkene niet naar tevredenheid wordt opgelost. Ook kan het voorkomen dat u uw klacht niet rechtstreeks met de betrokkene kunt of wilt bespreken. U kunt uw klacht dan mondeling of schriftelijk indienen bij de klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar is als coördinator werkzaam bij ZorgBrug.

Opvang en bemiddeling door de klachtenbemiddelaar
Bij het indienen van een klacht geeft u aan wat u met uw klacht wilt bereiken en hoe u wilt dat uw klacht verder wordt opgepakt. De klachtenbemiddelaar geeft u voorlichting over de klachtenprocedure. Zij informeert de betrokkenen over uw klacht. Wanneer zij een reactie heeft ontvangen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Als u dat wenst, kan zij een gesprek organiseren tussen u en degene over wie u geklaagd heeft, waarbij zij eventueel als onpartijdige gesprekspartner aanwezig kan zijn.
De klachtenbemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht over alles wat u vertelt. Alleen met uw toestemming wordt uw klacht aan anderen bekend gemaakt.

ZorgBrug
t.a.v. klachtenbemiddelaar
Postbus 314
2800 AH Gouda
T. (0182) 505 432
E. charissa.erkens@ghz.nl
De klachtenbemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht over alles wat u vertelt. Alleen met uw toestemming wordt uw klacht aan anderen bekend gemaakt.

Behandeling door de klachtencommissie
Wanneer de bemiddeling van de klachtenbemiddelaar niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kunt u zich richten tot de Klachtencommissie Scholingen van ZorgBrug. Die zal de klacht officieel in behandeling nemen. U dient de klacht, met vermelding van naam en adres, schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie. Hiervoor kunt u het bijgevoegde klachtenformulier gebruiken (zie hieronder bij 'folder') en opsturen naar:

ZorgBrug
t.a.v. Klachtencommissie Scholing
postbus 314
2800 AH Gouda

U krijgt schriftelijk een ontvangstbevestiging.

De commissie heeft bij haar onderzoek uw toestemming nodig om aan de betrokken trainers/docenten uw klacht voor te leggen en uw gegevens op te vragen. Zij zal u vragen hiervoor een machtiging te ondertekenen door het aanvinken van de vraag op het klachtenformulier

Nadat uw klacht is onderzocht, doet de klachtencommissie een uitspraak. Tegen de uitspraak van de klacht kan niet in beroep worden gegaan. De commissie stuurt de uitspraak aan u, aan degene over wie u heeft geklaagd en de directie van ZorgBrug. Daarnaast kan zij de directie adviseren maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. In het algemeen worden klachten binnen twee maanden afgerond.

Wie vormen de klachtencommissie?

  • Mevr. E.C.M.M. Donkers, directeur Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland
  • Mevr. E. Nijhof, directeur/programmaleider Van Kleef Instituut
  • De heer Drs. M.G.J van Alderwegen MBA, Zorginstituut Nederland

Zij zijn niet verbonden aan ZorgBrug. Per klacht wordt er bekeken of er informatie wordt ingewonnen bij derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een expert op het gebied waarop uw klacht betrekking heeft. De commissie heeft de plicht tot geheimhouding. Zij zal op de meest zorgvuldige en onpartijdige wijze met uw klacht omgaan.

De klachtencommissie wordt op verzoek van de klachtencommissie aangevuld met de klachtenbemiddelaar mevr. C. Erkens, coördinator ZorgBrug.

Het volledige klachtenreglement vindt u onder aan deze pagina bij 'folders'.

FOLDERS

ZorgBrug klachtenformulier scholingen.pdf Algemene verkoopvoorwaarden ZorgBrug BV def.pdf ZorgBrug reglement voor de klachtenbemiddeling.pdf (1)

KOM IN CONTACT

    CONTACT
Zorgbrug logo
Cookies op zorgbrug.nl

Zorgbrug is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

zorgbrug.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.