Spring naar de content

ZorgBrug levert gespecialiseerde verpleegkundige zorg en kennis, thuis en in het ziekenhuis.

Visie
Door samenwerking en verbinding een hoge kwaliteit van gespecialiseerde verpleegkundige zorg realiseren in de regio Midden-Holland & Zoetermeer, door het slaan van een brug tussen de eerste en tweede lijn. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de zorg en beheersing van kosten.

Continuïteit in kwaliteit
Continuïteit in het krijgen van afgestemde de zorg is voor zorgvragers van groot belang. Daarom volgt ZorgBrug haar zorgvragers op hun weg en verleent ze zorg daar waar zorgvragers op dat moment verblijven. Of dat nu thuis is, in het ziekenhuis of in een zorginstelling. De gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van ZorgBrug werken vanuit verpleegkundige vakgroepen samen rondom specifieke expertisegebieden.

Multidisciplinaire (keten)samenwerking
Voor de behandeling van een groot aantal aandoeningen, heeft ZorgBrug haar expertise, werkwijze en samenwerkingsafspraken met andere verpleegkundige disciplines vastgelegd in transmurale verpleegkundige zorgprogramma’s. Hiermee wil ZorgBrug efficiëntie en continuïteit waarborgen. De programma’s sluiten inhoudelijk aan op zorgpaden, klinische paden en NHG-standaarden. Bij de totstandkoming van regionale zorgprogramma’s werkt ZorgBrug intensief samen met het Transmuraal Netwerk.

Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering staat bij ZorgBrug hoog in het vaandel. De gespecialiseerd verpleegkundigen en de verpleegkundig specialisten van ZorgBrug volgen scholingen en delen de kennis en ervaring die zij opdoen. Doordat ze ‘door de muren van de zorginstellingen heen werken’ hun zorgaanvragers volgen, vindt er continu kennisdeling plaats. Ziekenhuiskennis brengen zij thuis en thuiszorgkennis brengen zij in het ziekenhuis. Daarnaast deelt ZorgBrug haar kennis en ervaring door scholing te geven aan deskundigen.

Ontwikkeling en innovatie
De mogelijkheden in de zorgverlening nemen voortdurend toe. ZorgBrug levert een bijdrage aan innovatie door nieuwe technologieën, protocollen en standaarden te ontwikkelen, toe te passen en te delen. Hierdoor kunnen in sommige gevallen ziekenhuisopnames worden verkort en in sommige gevallen zelfs worden voorkomen.

Waardering
ZorgBrug doet continu onderzoek naar de tevredenheid van zorgvragers. Als ZorgBrug kinderen behandelt, richt ze zich in het tevredenheidsonderzoek op de ouders of verzorgers. De uitkomsten van de onderzoeken laten steeds zien dat zorgvragers de kennis en inzet van de medewerkers van ZorgBrug zeer waarderen. Doordat zij beter zijn geïnformeerd over hun aandoening en hun vooruitzichten, ervaren de zorgvragers de consulten bij hun huisarts of specialist als effectiever en efficiënter. Zorgvragers geven aan dat zij hierdoor beter in staat zijn om met hun aandoening om te gaan. Deze meerwaarde valt ook anderen op, waaronder specialisten, huisartsen en medewerkers van zorginstellingen. Naast zorgvragers, doen ook zij steeds vaker een beroep op de kennis van de gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van ZorgBrug.

Werkgebied                                                                                                                                                                                                             ZorgBrug levert zorg in de regio’s Midden Holland en Zoetermeer.

Bekostiging van de zorg
De zorg die u ontvangt van ZorgBrug wordt vergoed. Afhankelijk van welke zorg u hebt ontvangen kan de zorg vergoed worden door:

  • Het Persoonsgebonden Budget
  • Wet Langdurige Zorg
  • Uw zorgverzekeraar

Indien u een huisbezoek of een telefonisch consult heeft met een gespecialiseerd verpleegkundige, kan het zijn dat dit valt onder de vergoeding van wijkverpleging. Deze kosten komen niet ten laste van uw eigen risico. U ziet dit op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar als een declaratie van Vierstroom Zorgthuis. ZorgBrug is een kleine organisatie voor gespecialiseerde verpleging, waarvan de facturatie verloopt via Vierstroom Zorg Thuis. Dit is de reden waarom u op uw declaratie Vierstroom Zorg Thuis vermeld ziet staan, wanneer u zorg heeft ontvangen van ZorgBrug.

Experiment bekostiging
Vierstroom Zorg Thuis heeft met verschillende zorgverzekeraars een experiment gestart voor de bekostiging van wijkverpleging. In plaats van een financiering per prestatie en tijdseenheid is er een afspraak gemaakt voor een vast bedrag per cliënt per maand. De verwachting is dat het experiment een bijdrage levert aan het verminderen van de administratieve lasten, zodat de organisatiekosten minder worden en er meer financiering aan de daadwerkelijke zorg kan worden besteed. Het experiment heeft geen gevolgen voor de toegang tot zorg of de ingezette zorg in vergelijking met cliënten die niet onder het experiment vallen. Op uw declaratie ziet u een vast bedrag staan, ongeacht of u enkel een kort moment van zorg of intensieve zorg heeft ontvangen in de betreffende maand.

Afspraken op de polikliniek en op de verpleegafdeling worden niet apart gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar. Deze vindt u niet terug op het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar.

 

KOM IN CONTACT

    CONTACT
Zorgbrug logo
Cookies op zorgbrug.nl

Zorgbrug is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

zorgbrug.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.